ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

ประวัติชุมชนบ้านบัวเทิง ตั้งหมู่บ้านประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๒ ปี หรือเกือบ ๑๘๐ ปีมาแล้ว คนกลุ่มแรกที่เข้า มาอยู่ เป็นชาวลาวเวียง หรือลาวจากเวียงจันทร์ สาเหตุมาจากขณะนั้นไทยยกทัพไปตีเวียงจันทน์ ท าให้คนลาว แตกทัพหนีเข้ามาในไทย แรกทีเดียวมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่โนนบ้านบัวท่า เพราะเห็นว่ามีป่าและน้ าท่าอุดมสมบูรณ์ดี มี หนองน้ าขนาดใหญ่ ชื่อหนองบัวหล่มใช้ท ามาหากิน ต่อมาหลังเกิดสงครามอินโดจีน ประมาณ ปี พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๘๓ จึงพากันย้ายถิ่นฐานออกจากโนนบ้านบัวท่า สาเหตุของการย้าย เนื่องจากในช่วงนั้นจะมีทหารมาเกณฑ์คนเข้าไป ท างานในการซ่อมแซมตึกรามบ้านช่องที่เสียหายจากสงครามในเมืองอุบลราชธานี คนลาวที่รวมกันมาอยู่ที่โนนบ้านบัว ท่ากลัว จึงแยกย้ายกันหลบหนีมารวมกลุ่มกันตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณหนองน้ าที่เรียกชื่อว่าหนองบัวหล่มเก่า ใช้ท ามา หากิน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็นที่อยู่ในปัจจุบัน ผู้น าชุมชนในขณะนั้นชื่อพ่อใหญ่หนูกะลอม ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนอง บัวหล่ม แต่ที่ตั้งหมู่บ้านซึ่งอยู่ที่สูง จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับที่ตั้ง จึงเอาชื่อ“หนองบัว”มารวมกับค่าว่า“เทิง” ซึ่งแปลว่าที่สูง ตั้งชื่อว่าบ้านบัวเทิง และตั้งหมู่บ้านเป็นทางการเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๓

 

ด้วยชุมชนบ้านบัวเทิงเดิมอพยพมาจากลาวเวียงจันทน์ประชากรมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนคือ หญิงมักจะนุ่งผ้าซิ่นทอ ด้วยฝ้ายมีเชิงคลุมเลยเข่าไปเล็กน้อย สวมเสื้อแขนสั้น ผู้สูงอายุมักตัดผมสั้นไว้จอน ส่วนผู้ชาย มักนุ่งกางเกงมีขาครึ่งน่องหรือนุ่งโสร่งผ้าไหม อย่างไรก็ตามเครื่องแต่งกายดังกล่าวจะพบน้อยลง ในปัจจุบันเนื่องจาก ประชากรวัยหนุ่มสาวจะแต่งกายตามสมัยนิยมอย่างที่พบเห็นในที่อื่นๆ ของประเทศ แต่ก็สามารถหาชมการแต่งกาย แบบดั้งเดิมได้โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

บ้านบัวเทิง มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๗๗๑ ไร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัด ๑๗.๕ กิโลเมตร ทิศเหนือจดแม่น้ ามูล และต าบลกุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี ทิศตะวันตกจดบ้าน บัวท่า ต.ท่าช้าง ทิศตะวันออกติดบ้านหนองสะโนและบ้านโนนสว่าง ต.ท่าช้าง ทิศใต้จดถนนสถิตย์นิมานกาล สามารถ เดินทางต่อไปยังแก่งตะนะ ผาแต้ม ซ่องเม็กได้

 

 

 

บริษัท สยามไอทีคูล จำกัด
17/25 บ้านปริญ ซ.วัชรพล 2 ถนนวัชรพล
Tel. 098-629-8787, 02-629-8787