ภูมิปัญญา

 

วิถีชีวิตคนลุ่มแม่น้ามูลการอยู่อาศัยแบบภาคอีสานทั่วไป ส่วนประเพณีที่สำคัญในชุมชนพิธีกรรมไหว้ได้แก่ หลักบ้านและดอนปู่ตาบุญมหาชาติประจ บุญพระเวสสันดราปีบุญเดือนสี่การทำบุญสังฆทานบุญบั้งไฟบุมหาสงกรานต์ เป็นต้น

 

 

มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่หลากหลาย แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่อื่นๆ แต่ก็มีรูปแบบการพัฒนา รูปแบบที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นๆ มีความน่าสนใจสวยงาม สามารถซื้อหาเพื่อน าไปใช้ได้ง่าย เหมาะกับยุคสมัย มีการจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวประจ าชุมชนให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดและนักท่องเที่ยว เชื่อมโยง จุดท่องเที่ยวที่ส าคัญต่างๆ ไว้ด้วยกัน สอดแทรกกิจกรรมเชิงวิถีเกษตรธรรมชาติ และน าภูมิปัญญาการจักสานถักร้อย มาเป็นจุดขายร่วมในกิจกรรมและสามารถให้นักท่องเที่ยวน ากลับไปเป็นของที่ระลึกหรือเลือกซื้อเพิ่มเติมได้

 

บริษัท สยามไอทีคูล จำกัด
17/25 บ้านปริญ ซ.วัชรพล 2 ถนนวัชรพล
Tel. 098-629-8787, 02-629-8787